Gizlilik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

ACENTE: Adada Villa Turizm Otelcilik ve Seyahat ve Tic. Ltd. Şti.
ADRES: Kadınlar Denizi Mah. 550 Sk. Adavillas Sitesi 1.Blok No: 18/B Kuşadası-Aydın
TELEFON: 0256 622 11 00
PORTAL: hovido.com
VERGİ DAİRESİ/NO: Kuşadası Vergi Dairesi – 0071284617
MERSİS: 0007128461700001
(Bundan sonra ACENTE olarak anılacaktır.)

MÜŞTERİ/MİSAFİR:
Adresi:
Telefon:
Vergi Dairesi/No:
(Bundan sonra MİSAFİR olarak anılacaktır.)

Yukarıda adları/unvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla ilgili bir Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.

ACENTE, yüksek derecede güvenlik gerektiren ve üst seviyede know-how sahibi olan prestijli firmalarla çalışmış olup bu doğrultuda MİSAFİR VE MAL SAHİPLERİNİN özel bilgilerinin gizlenmesi ve izinsiz kullanılmaması konusuna azami hassasiyet göstermektedir. İlgili firmada kullanılmak üzere misafire sunulan çözüm önerileri ve yerlerin, bilgilerin ya da belgelerin de misafir tarafından gizlenmesi ve izinsiz kullanılmaması konusunda azami hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin tarafların izni olmadan kullanılmaması ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmaması konusunda mutabık kalınacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu, mal sahipleri ile MİSAFİRLERİ portal üzerinde (hovido.com) birleştirerek kiralama işlemlerinde aracılık etme ile ilgili olup tarafların karşılıklı olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgeleri ve taraflarca açıkça belirtilmiş olmasına bağlı olmaksızın KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilecek her türlü bilgi ve belgenin karşı tarafın onayı olmadıkça herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını, aktarılmamasını ve paylaşılmamasını temin ederek gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3. Gizli Bilginin Tanımı

ACENTE tarafından yapılacak olan ön hazırlık çalışması ve sözleşme süresince portal üzerinden alınan kiralanacak taşınmaza ve kiralama ilişkisine ilişkin her türlü bilgi ve belge,

ACENTE tarafından uygulanan çalışma sistematiği ve sözleşme hükümleri ile anlaşmaya varılan sözleşme oranları,

MİSAFİRLERE ilişkin KVKK kapsamında her türlü kişisel veri ile taşınmaza ilişkin portalda aleni bir şekilde paylaşılan bilgiler dışında kalan ve şifre ile ulaşabilecek her kullanıcıya özel bilgileri,

Mal sahipleri ile MİSAFİRİ arasında her türlü yazışma ve anlaşmayı,

Mal sahiplerine ait her türlü kişisel bilgi ile kiralanan taşınmaza ait konaklamanın amacına aykırı her türlü bilgi, belge ve fotoğrafları,

ACENTE’ye ait alenen ve ACENTE’nin rızası ile verdiği bilgi ve belgeler dışında kalan her türlü bilgi ve belge ile ACENTE’nin ekonomik durumunu, işleyişini, komisyon oranlarını, sitenin veri tabanına ve işleyişine ilişkin özel çaba ile ilgilisinin rızası dışında öğrenebilecek her türlü bilgi,

Ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

4. Tarafların Yükümlülükleri

İşbu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde misafirinin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlardan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğinin kabul ve taahhüt eder.

Temin edilen belge ve bilgileri, rıza haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde, ifşa eden taraf fiil ve davranışlarından dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3.şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile maruz kalınan her türlü maddi ve/veya manevi zararın tazmin edilmesini kabul ve taahhüt eder.

5. Süre

İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü ACENTE ile MİSAFİR arasında yapılan ön hazırlık çalışması ile başlayıp, konaklama sözleşmesinin süre bitimini takip eden süre ile sınırlı kalmamaktadır. Elde edilen bilgilerin KVKK kapsamında sözleşme süresi sona erse dahi MİSAFİR tarafından kimse ile paylaşılmaması, aktarılmaması ve işlenmemesi gerekmektedir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği

İşbu sözleşmenin eksiksiz ve kolaylıkla ifası amacıyla MİSAFİR, MAL SAHİBİ ve ACENTE’ye ait bilgiler kişisel verilerinin işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan veri işleme şartları dahilinde kabul edilir.

Taraflar işbu sözleşme kapsamında kendisine aktarılan/erişim sağlanan kişisel verilerle ilgili karşılıklı olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uymakla yükümlüdür.

Taraflar kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (birlikte Kişisel Veriler anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi, karşılıklı olarak izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz, başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya ticari olsun veya olmasın herhangi faaliyette kullanamaz. Bu bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından bizzat taraflar sorumludur. Taraflar, gerek karşılıklı sözleşmesel ilişkisini sürdürdüğü süre boyunca gerekse sözleşme süresinin bitiminden sonra kurulan bu ilişki nedeniyle edindiği Kişisel Verilerin, bu verilerle ilgili tüm belgeleri, kira sözleşmesini, kimlik bilgileri ile tapu bilgilerini, araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, işleyemez, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurt içi ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi surette işleyemez. ACENTE’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20.Maddesi uyarınca bilgileri saklama yükümlülüğü ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca kimlik bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılması halleri istisnadır.

Taraflar, karşılıklı olarak edindiği kişisel verilerin korunması için KVKK ve ikincil mevzuatı çerçevesinde tüm önlemleri almak, bunların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek bu amaçla her türlü önlemi almakla ve özel nitelikli kişisel verilerle ilgili olarak da Kişisel Verileri Koruma Kurulunun almış olduğu ‘‘Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Veri Sorumluları Tarafından Alınacak Yeterli Önlemler’’ kararındaki tüm idari ve teknik tedbirleri yerine getirmekte ve karşılıklı olarak temin edilen kişisel verilerin imhasına dair düzenlemeleri de içerir gerekli saklama ve imha politika ve prosedürleri hazırlayarak bunları uygulamaya sokmakla yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi sözleşme süresinde temin etmiş olduğu Kişisel Verilere ilişkin olarak süresiz devam edecektir.

Taraflar, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal karşı tarafa güvenli olan bir yolla iletecektir.

7. Tebligat

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değiştirildikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu, her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

8. Cezai Şart

Gizlilik Sözleşmesi kapsamında zikredilen gizlilik hükümlerine uyulmadığının taraflarca ispat edilmesi halinde meydana gelecek olan her türlü maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi hakkı defalarca kullanılır.

9. Uyuşmazlık

İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda KUŞADASI Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MİSAFİR işbu sözleşme kapsamında kendisine aktarılan/erişim sağlanan kişisel verilerle ilgili Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uymakla yükümlüdür. Konaklama amacı misafirlerin paylaştığı kişisel verileri bu kanunun amacına aykırı olarak kullanmayacağını, konaklamanın amacı dışında herhangi bir kişisel veriyi istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MİSAFİR, kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (birlikte Kişisel Veriler anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi, karşılıklı olarak izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz, başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya ticari olsun veya olmasın herhangi faaliyette kullanamaz. Bu bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından bizzat taraflar sorumludur. MİSAFİR, gerek Hovido.com ile sözleşmesel ilişkisini sürdürdüğü süre boyunca gerek konaklama süresi boyunca gerekse de sözleşme süresinin bitiminden sonra kurulan bu ilişki nedeniyle edindiği Kişisel Verilerin, bu verilerle ilgili tüm belgeleri, kira sözleşmesini, kimlik bilgileri ile mal sahibine ait tapu bilgilerini, konakladığı yere ilişkin mal sahibi tarafından paylaşılmamış olmasına rağmen izinsiz öğrenilmiş her türlü bilgi ile mal sahibinin öğrenilmesine izin verdiği, ancak paylaşılmasına rıza göstermediği her türlü bilgiyi, mal sahibine ilişkin tüm bilgileri, bu portal sayesinde veyahut konaklama nedeniyle edindiği her türlü araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, işleyemez, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurt içi ya da yurt dışına aktaramaz ve sair herhangi surette işleyemez. ACENTE’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler, VERBİS, ETBİS gibi yasal kuruluşlar ile 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesi uyarınca bilgileri saklama ve kanun gereğince zorunlu tutulan portallara (VERBİS, ETBİS vs.) bu bilgilerin işlenmesinin istisna dahilinde olduğunu MİSAFİR bilmektedir.

MİSAFİR, karşılıklı olarak edindiği kişisel verilerin korunması için KVKK ve ikincil mevzuatı çerçevesinde tüm önlemleri almak, bunların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek bu amaçla her türlü önlemi almakla ve özel nitelikli kişisel verilerle ilgili olarak da Kişisel Verileri Koruma Kurulunun almış olduğu ‘‘ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Veri Sorumluları Tarafından Alınacak Yeterli Önlemler ’’ kararındaki kendisine düşen tüm idari ve teknik tedbirleri yerine getirmekte ve karşılıklı olarak temin edilen kişisel verilerin imhasına dair düzenlemeleri de içerir gerekli saklama ve imha politika ve prosedürleri hazırlayarak bunları uygulamaya sokmakla yükümlüdür. MİSAFİRİN bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi sözleşme süresinde temin etmiş olduğu Kişisel Verilere ilişkin olarak süresiz devam edecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İstinaden Aydınlatma Metni

ŞİRKETİMİZ, mal sahipleri ile siz değerli MÜŞTERİLERİ/MİSAFİRLERİ portal üzerinde (hovido.com) birleştirerek kiralama işlemlerinde aracılık etmekte olup kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere sizlerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ilkesine dikkat ederek ve kişisel verileri işleyen şirketimizin yükümlülüklerinin de bilincinde olduğumuzu da belirterek, bu verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında aktarılması aşamalarında ve tarafınızın haklarının bilgilendirilmesi konusunda mevzuata uygun olarak ADADA VİLLA TURİZM OTELCİLİK SEYAHAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusu sıfatıyla hareket edeceğini, gerekli önlemlerin bahse konu yasa gereğince alınacağını tarafınıza bildiririz. Siz değerli MÜŞTERİMİZİ/MİSAFİRİMİZİ bahse konu kanun hakkında bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU:
ADADA VİLLA TURİZM OTELCİLİK SEYAHAT VE TİCARET LTD.ŞTİ
Vergi Kimlik No: 0071284617
Kadınlar Denizi Mah. 550 Sk. Adavillas Sitesi 1. Blok No: 18/B Kuşadası/AYDIN

KİŞİSEL VERİLERİNİZ:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ:
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Konaklama Sürecinde İşlenen Kişisel Veriler:

ŞİRKETİMİZLE anlaşması olan MAL SAHİPLERİ konaklama yapacak MÜŞTERİLERİMİZİN/MİSAFİRLERİMİZİN ve/veya portalımıza (hovido.com) üye olan kullanıcıların aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin şirketimizle/konaklama yapılacak yer ile paylaşılmaması halinde bu bilgiler kritik önem taşımaktaysa BU HUSUS MÜŞTERİYE/MİSAFİRE TEKRAR BİLDİRİLİR VE BİLGİ VERMEK İSTEMEDİĞİNİ BEYAN ETMESİ HALİNDE, MÜŞTERİNİN/MİSAFİRİN veya MÜŞTERİ/MİSAFİR ile birlikte gelen KİŞİ YADA KİŞİLERİN konaklamasına izin verilmeyecektir. Ayrıca konaklama süreniz ve konaklamak için seçtiğiniz/bir fiil yaptığınız giriş-çıkış kayıtlarınızda ilgili kurumlarla (1774 Sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca gereğince) paylaşılacak olup bu husus yasal zorunluluktur.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre hazırlanan bu Yönetmelik; 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve sair yasa hükümleri gereğince aşağıda açıklanacak amaçla, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel verileriniz (sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla), siz değerli MÜŞTERİMİZLEMİSAFİRİMİZLE olan iç ilişkimiz dahilinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve yürürlükte olan mevzuatlara ve anayasal haklara uygun şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kısmen otomatik olan yollarla elde edileceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, ayrıca açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kanuna uygun olarak KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını (Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyeti veyahut ilgili Mahkemeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla ve kanunen gerekmesi halinde diğer kamu kurumlar), kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya siz değerli MÜŞTERİMİZİN/MİSAFİRİMİZİN talebi üzerine veri sorumlusu şirketimiz tarafından silineceği, yok edileceği veya anonim hâle getirileceğini, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümlerimizi saklı tutarak ve kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenleneceğini tarafınıza hatırlatarak, tüm bu hususları sizlere bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI:

Siz değerli MÜŞTERİMİZLE/MİSAFİRİMİZLE yapacağımız sözleşme uyarınca veya yapılacak ön başvuruda şirketimize verdiğiniz kişisel ve özel nitelikteki kişisel bilgileriniz (dini inancınız, siyasi görüşünüz, cinsel tercihiniz, özel hayatınıza dair bilgiler sizin özel bilgileriniz olup, bu konuda şirketimiz sizden herhangi bir açıklama beklememektedir.) Yukarıda bildirdiğimiz nedenlerle işlenmesi ve şirketimizin gelişmesi, ACENTE-MÜŞTERİ (MİSAFİR)-MAL SAHİBİ arasındaki güvenin korunması, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre hazırlanan bu Yönetmelik, 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler, Mal Sahibinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince sorumluluğu ve diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amaçlanmaktadır. 1774 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca “ Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar” ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 20. Madde “Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.” denilmektedir. Bu hususta bilgi sahibi olmanız bizim için önemlidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI:

Kişisel veriler siz değerli MÜŞTERİLERİMİZİN/MİSAFİRLERİMİZİN açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Şirketimiz, portal üzerinden elde ettiği kişisel bilgilerinizi, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili Bakanlık, kamu kurumu ve kuruluşları, Mahkeme ve Tüketici Hakem Heyetleri (yetkileri ile sınırlı olmak üzere) talep etmesi ile ilgili kurum ve kuruluşla KVKK’nın amacına aykırı düşmemek ve istenilen bilgilerin amacını aşmamak üzere paylaşılabilir. Ayrıca kişisel verileriniz ( ad-soyad ve T.C. Kimlik No ile HES kodu) mal sahibi ile aranızda kurulacak konaklama ilişkisine istinaden konaklamayı seçtiğiniz taşınmazın mal sahibine/kiralamaya/konaklatmaya yetkili kişisi ile paylaşılmaktadır. Ayrıca konaklama sırasında da bu bilgiler sizden konaklamayı sağlayacak gerçek/tüzel kişi tarafından istenecektir. Kişisel verilerden genel nitelikte olanlar ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (HES kodu bildirilmektedir), Tüketici Hakem Heyeti veyahut ilgili Mahkemeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla ve kanunen gerekmesi halinde diğer kamu kurumları ile paylaşılabilir. Ayrıca vergi bildirimleri de ŞİRKETİMİZİN yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden olması nedeniyle siz değerli MÜŞTERİMİZLE/MİSAFİRİMİZLE ile ilgili genel bildirimde bulunmakla yükümlü olduğumuzu bildiririz. Ancak siz değerli MÜŞTERİMİZİN/MİSAFİRİMİZİN ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, siz değerli MÜŞTERİMİZİN/MİSAFİRİMİZİN açık rızası olmaksızın işlenmeyecektir. ( HES kodu bilginizin paylaşılması zorunlu olup bu bilginin tarafımızla/mal sahibi ile/konaklama yeri ile paylaşılması halinde ilgili kuruma bildirimde bulunulacaktır) Sadece sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Diğer durumlarda sağlık muayenesi yaptırılan MÜŞTERİNİN özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI:

Açıkça rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışında gerçekleşecek şirket eğitimleri, yurt dışında şirketin kurduğu iş ilişkisi nedeniyle sizin konaklama programınızın ve iletişimin sağlanması ve işin daha hızlı ve güvenilir yürümesi adına toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için gerekli olması ve yukarıdakilerden en az biri sebebiyle yurt dışında olan üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

BAŞVURU:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bildirir ve kişisel bilgilerinizin güncel kalması için de karşılıklı olarak sizden değişen durumlarda şirketimize gereken bilgileri vermenizi talep ederiz. Siz değerli MÜŞTERİMİZ/MİSAFİRİMİZ, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi bize iletebilir ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi almak istediğiniz zaman yazılı olarak şirketimize başvurabilirsiniz. Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacağını ve bu durumun önceden size haber edileceğini tarafınıza bildiririz.

AD SOYAD:
TARİH:
İMZA:

Müşterilerin/Misafirlerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname

Aşağıdaki bölümü imzalayarak “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e istinaden Aydınlatma Metni’ni” okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

AD SOYAD:
TARİH:
İMZA: